Så gör vi tillsammans bevisad effekt

Forskning

Varför är forskning så viktig?

Den första Tovertafel uppstod när Hester Anderiesen Le Riche (CEO Tover och grundare av Tovertafel) studerade på forskarutbildningen på TU Delft och VU Amsterdam. Forskning är fortfarande en viktig del för utvecklingen och utvärderingen av Tovertafel.

Visa all forskning

Lära känna målgruppen

Om du verkligen vill få genomslag, måste du känna målgruppen utan och innan. Och det gör Tover. Tack vare kollektiv design och forskning, förstår vi våra målgrupper och vet exakt vad vår produkt gör med deras beteende och känslor. Så utvecklar vi vård i kombination med glädje: spel som är roliga att spela och verkligen har effekt på människor med en kognitiv utmaning. Tillsammans med vård- och omsorgspersonal, partners så förbättrar vi deras livskvalitet.

Fungerar det verkligen?

För att vara säker på att vad vi gör, har effekt, fäster vi stor vikt vid vetenskaplig forskning. Vi använder oss av oberoende forskningspartners expertis. Tillsammans uppnår vi den bästa kunskapen. Våra forskningspartners är bland annat universitet och högskolor runt om i världen och forskare som arbetar på omvårdnadsboende, vårdenheter, stiftelser eller inom utbildningsområdet.

Co-design en Wetenschappelijk onderzoek staan centraal bij Tover

Tover forskar tillsammans

Vi tycker det är viktigt att Tovertafel verkligen har effekt på personer med en kognitiv utmaning, deras vård- och omsorgspersonal, familj och vänner. Därför utvecklas alla våra spel via kollektiv design: på grundval av samarbete med målgruppen och deras omgivning. På så sätt ansluter Tovertafel sömlöst till målgruppens behov genom spel som är roliga att spela och en positiv effekt på personer med en kognitiv utmaning.

Upptäck styrkan med kollektiv design

Tover undersöker på tre sätt

 • Effektundersökning

  Håller spelen och produkterna vad vi lovar? Med effektundersökning utvärderar vi i vilken utsträckning de avsedda effekterna verkligen uppnås.

  Visa undersökningar

  Visa undersökningar
 • Förberedande undersökning

  I förberedande studier, undersöker vi nya tillämpningar för våra spel och produkter. Finns det fler människor som vi kan hjälpa med våra spel?

  Visa undersökningar

  Visa undersökningar
 • Implementeringsstudier

  Hur kan Tovertafel användas på bästa sätt i verksamheten och vilka faktorer påverkar detta? Det fördjupar vi oss i via implementeringsstudier.

  Visa undersökningar

  Visa undersökningar

Undersökning om effekt

Vad är effekten vid användning av Tovertafel hos brukare på omvårdnadsboende med inriktning mot demens? En utvärdering

Onderzoeksmethode

Denna studie var en del av avhandlingen som Tovers CEO dr. Hester Anderiesen Le Riche skrev 2017. Sex brukare med demens boende på ett omvårdnadsboende observerades i tre situationer: när de satt i dagrummet, när de drack kaffe och när de spelade Tovertafel. Vård- och omsorgspersonalen observerade mer fysisk aktivitet, mer social aktivitet, mer glädje och mindre nedstämdhet när de spelade Tovertafel än under de andra två kontrollsituationerna. Ökningen av fysisk aktivitet och minskningen av nedstämdhet var statistiskt signifikanta. Tovertafel har verkligen effekt på äldre personer med demens.

Slutsatser

Denna forskning visar att…

 • Tovertafel bryter apati
 • Tovertafel minskar nedstämdhet hos brukare
 • Tovertafel stimulerar fysisk aktivitet

Livskvaliteten hos brukare med demens boende på omvårdnadsboende innan, under och efter att de spelat med Tovertafel

Forskningsmetod

I denna undersökning studerade masterstudenten Leonie Bruil (Advanced Nursing Practice /Hogeschool Arnhem/Nijmegen) vilka förändringar som uppträder hos brukare med demens boende på ett omvårdnadsboende, innan, under och efter att de spelat med Tovertafel. Hon observerade 34 brukare som under fem dagar i följd fick spela 15 minuter varje dag med Tovertafel.

Hon kunde konstatera direkta effekter under och efter de hade spelat med Tovertafel: livskvaliteten var högre än innan de hade spelat. Man kunde även se en liten till måttlig förbättring under veckan efter de hade spelat med Tovertafel. Dessa långsiktiga effekter var minskade negativa känslor, mindre rastlöst beteende och en positivare självbild. På så sätt har Tovertafel effekt.

Slutsatser

Denna undersökning visar att…

 • Tovertafel förbättrar livskvaliteten hos äldre personer med demens
 • Tovertafel fortfarande har en effekt en vecka efter spel

Vad är livskvalitet för brukare med demens boende på ett omvårdnadsboende och hur bidrar Tovertafel till den? En kvalitativ forskningsstudie

Forskningsmetod

Studenten Manon Kuipers (Master Vitality and Aging, Leids Universitair Medisch Centrum) undersökte med hjälp av en litteraturstudie vilka dimensioner av livskvalitet som finns och testade detta på vård- och omsorgspersonal. Dessutom frågade Manon vård- och omsorgspersonal, vilka effekter Tovertafel har på livskvaliteten hos brukare med demens på ett omvårdnadsboende enligt dem.

Dessa positiva effekter nämndes ofta: aktivering, social interaktion och glädje. Enligt vårdgivarna kan Tovertafel även minska rastlöst beteende och negativa känslor. Dessutom ökar Tovertafel livskvaliteten eftersom relationen mellan vård- och omsorgspersonal och brukare stärks. Och det är viktigt.

Slutsatser

Denna undersökning visar att…

 • Tovertafel med spelmål medvetet tillmötesgår viktiga livskvalitetsdimensioner
 • Tovertafel aktiverar, stimulerar socialt och ger brukare glädje
 • Tovertafel har en positiv effekt på äldre personers livskvalitet

Tovertafel: utvärdering av effekterna av det aktiverande spelet på vårdgivare för personer med demens

Forskningsmetod

I denna studie undersöker Yunsheng Su – masterstudent vid University College London – Tovertafels effekt på välbefinnandet hos vård- och omsorgspersonal samt familjemedlemmar till personer med demens (hemma och på omvårdnadsboende). Yunsheng gjorde intervjuer och skickade ut en undersökning till vård- och omsorgspersonal för att förstå hur Tovertafel påverkar deras arbetsglädje. Svaren visar att Tovertafel ger vård- och omsorgspersonal ro och stärker deras relation med brukarna. Det verkar även som att Tovertafel ökar glädjen och positiva känslor hos brukare, vård- och omsorgspersonal, familjemedlemmar och partners. Vård och glädje tillsammans.

Slutsatser

Denna undersökning visar att…

 • Tovertafel har en positiv inverkan på vård- och omsorgspersonal för äldre personer med demens
 • Tovertafel ökar arbetsglädjen hos vård- och omsorgspersonal
 • Tovertafel ger spelare en fin och positiv upplevelse

Vad är effekten av Tovertafel på välbefinnandet hos brukare, deras vård- och omsorgspersonal och deras familjemedlemmar?

Forskningsmetod

Fyra forskare från University of Portsmouth i Storbritannien analyserade effekterna av Tovertafel på brukare med demens boende på ett omvårdnadsboende, deras vård- och omsorgspersonal och deras familjemedlemmar. De intervjuade totalt 12 vård- och omsorgspersonal som arbetade på ett omvårdnadsboende.

Resultaten visar att spel med Tovertafel förbättrar brukarnas humör, bryter deras apati, minskar rastlöshet och ökar deras engagemang. Denna forskning bidrar även till att bevisa att Tovertafel förbättrar relationen mellan brukare och vård- och omsorgspersonal. Liksom förhållandet mellan brukare och deras familjemedlemmar.

Slutsatser

Denna undersökning visar att…

 • Tovertafel minskar apati och rastlöshet hos äldre personer med demens
 • Tovertafel förbättrar relationen mellan vård- och omsorgspersonal och brukare
 • Tovertafel berikar besök från familjemedlemmar på ett positivt sätt

Denna undersökning är offentligt tillgänglig.

Ladda ned forskning här

Tovertafel bidrar till ökad fysisk aktivitet och ökad social interaktion hos personer med en intellektuell funktionsnedsättning.

Forskningsmetod

De svenska forskarna Lena Talman och Christine Gustafsson från Mälardalens högskola undersökte effekterna av att använda Tovertafel på en daglig verksamhet för personer med en allvarlig intellektuell funktionsnedsättning (och andra funktionsnedsättningar). Personalens erfarenheter analyserades innan, under och efter den 11 månader långa testperioden.

Det visade sig att Tovertafel medför en ökning av fysisk aktivitet, koncentration och social interaktion mellan brukarna. Samarbete under spelet stimuleras. Dessutom tog vissa användare med sig färdigheter som de utvecklat genom att spela Tovertafel till andra aktiviteter (transfereffekt). Exempel är interaktion med andra och att kunna vänta på sin tur. Tovertafel har alltså stor effekt.

Slutsatser

Denna undersökning visar att…

 • Tovertafel har en positiv effekt på dagliga aktiviteter för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
 • Tovertafel ökar den sociala interaktionen, även utanför användningen av Tovertafel
 • Tovertafel ökar den fysiska aktiviteten

Denna undersökning är offentligt tillgänglig.

Ladda ned forskning här

Vad är nödvändigt för att förbättra frekvens och kvalitet på besök till personer med demens på ett omvårdnadsboende och vilken roll kan Tovertafel spela?

Forskningsmetod

I denna studie analyserade studenten Judith van Hove vilka behov familjemedlemmar har vid ett besök till äldre personer med demens på ett omvårdnadsboende. Hon undersökte även vilka faktorer som påverkar besökets kvalitet. För detta intervjuade Judith nio familjemedlemmar till brukare med demens boende på ett omvårdnadsboende. Efter intervjun fick de intervjuade spela med Tovertafel.

Undersökningen visar att familjemedlemmar ofta upplever sitt besök som konfronterande och svårt. De behöver positiva känslor hos personen med demens, liksom interaktion och respons. De vill även ha en möjlighet att kunna göra någonting under besöket. Alla familjemedlemmar var entusiastiska över att spela med Tovertafel och de såg detta som ett mervärde för deras besök. Så har Tovertafel även en positiv effekt på brukarnas omgivning.

Slutsatser

Denna undersökning visar att…

 • Tovertafel ökar interaktionen mellan familjemedlemmar och äldre personer med demens
 • Tovertafel förbättrar besökets kvalitet markant
 • Tovertafel uppfyller familjemedlemmarnas behov under ett besök
 • Tovertafel gör ett besök till en anhörig på vårdhemmet roligare

Implementeringsstudier

Vad behöver vård- och omsorgspersonal för att använda Tovertafel för individanpassad vård?

Forskningsmetod

Lenka Besseling, masterstudent i Vitality and Aging (Leids Universitair Medisch Centrum), undersökte i vilken utsträckning vård- och omsorgspersonal på omvårdnadsboende använder Tovertafel för personcentrerad vård. Denna kvalitativa studie består av tio intervjuer varav fem med vård- och omsorgspersonal, fyra med aktivitetshandledare och en med en assistent.

Studien visar att vård- och omsorgspersonal ser Tovertafel som ett sätt att främja brukarnas välbefinnande. Aktivitetshandledare och assistenter använder Tovertafel som en rolig aktivitet, för att stimulera rörelse och öka den sociala interaktionen. Detta skapar även lugn på vårdhemmet.

Vård- och omsorgspersonal ser även möjligheter att använda Tovertafel för att ge individanpassad vård, till exempel vid beteendeutvärderingar. Det är viktigt att aktivitetshandledare och assistenter rapporterar sina iakttagelser och delar dessa med vård- och omsorgspersonal.

Slutsatser

Denna undersökning visar att…

 • Tovertafel enligt vård- och omsorgspersonal kan bidra till individanpassad vård
 • Tovertafel ökar brukares välbefinnande
 • Tovertafel skapar lugn på omvårdnadsboende

Vilka faktorer påverkar den hållbara användningen av Tovertafel på omvårdnadsboende?

Forskningsmetod

Evert van Grol, masterstudent i Management Policy Analysis & Entrepreneurship in the Health and Life Sciences på Vrije Universiteit Amsterdam, studerade Tovertafels hållbarhet på omvårdnadsboende. Med hållbarhet avses regelbunden användning av Tovertafel på lång sikt.

Denna studie visar att olika faktorer påverkar den hållbara användningen av Tovertafel. En viktig faktor är att involvera alla (typer av) vård- och omsorgspersonal vid implementeringen. Det är även viktigt att Tovertafel är enkel att flytta och roterar mellan olika avdelningar. Slutligen är kunskap om spelen och effekterna på brukare med demens viktig. Med dessa faktorer är Tovertafel även en framgång på lång sikt.

Slutsatser

Denna undersökning visar att…

 • olika faktorer påverkar den hållbara användningen av Tovertafel
 • optimering av dessa faktorer kommer bidra till den hållbara användningen av Tovertafel

Tovertafel. Läs om implementering.

Forskningsmetod

Anne Huvenaars och Esme Hadra, två studenter i Socialpedagogisk omsorg på Hogeschool Arnhem Nijmegen, undersökte användningen av Tovertafel på två avdelningar på ett omvårdnadsboende. Denna studie visar vilka olika faktorer som kan förklara skillnaderna i Tovertafels implementeringsframgångar.

En bra Tovertafel-introduktion är då viktigt för alla medarbetare, samt en implementeringsplan som visar spelens mål. Det är även viktigt att det på varje hem finns en person som var involverad i köpet av Tovertafel och som känner ansvar för att stimulera användningen av Tovertafel bland kollegor. På detta sätt har Tovertafel blivit en framgång på flera platser.

Slutsatser

Denna undersökning visar att…

 • Tovertafels framgång ökar med en implementeringsplan
 • en grundlig introduktion av Tovertafel ger en regelbunden användning
 • det är viktigt att vård- och omsorgspersonal förstår Tovertafels mål