Privacybeleid Tover

Bij Tover worden alle persoonsgegevens verwerkt in overeenkomst met de nationale en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van gegevens, privacy en veiligheid. De General Data Protection Regulation (GDPR) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Wij vinden het belangrijk dat we je persoonsgegevens verwerken in overeenkomst met de basisbeginselen inzake verwerking van persoonsgegevens. We verwerken jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier, correct en met de nodige zorgvuldigheid.

We zijn ervan bewust dat je ons vertrouwt wanneer het neerkomt op het verwerken van jouw persoonsgegevens. Daarom zien we het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit privacybeleid willen we je graag informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken als je onze website bezoekt en/of klant wilt worden, waarom we deze gegevens verzamelen, en hoe we deze gebruiken om je gebruikerservaring en onze bedrijfs- en marketingactiviteiten te verbeteren. We hopen dat je hierdoor precies begrijpt hoe wij te werk gaan. Tover respecteert de privacy van alle websitebezoekers, potentiële klanten en andere stakeholders met wie we zaken doen en garandeert dat de persoonsgegevens op een vertrouwelijke manier behandeld worden.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en marketingactiviteiten van Tover, en de overige diensten die we jou of jouw organisatie aanbieden. Tover is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Door onze website te gebruiken en ons je persoonsgegevens te verstrekken, erken je dit privacybeleid gelezen te hebben.

1. Begrippenlijst

In dit privacybeleid hebben de onderstaande termen de volgende betekenis in overeenstemming met, en in aanvulling op de GDPR (ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd):

GDPR: de voornaamste Europese wet die jouw persoonsgegevens beschermt,

hiermee bedoeld Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die op 25 mei 2018 in werking is getreden, en elke toekomstige versie van deze verordening.

Persoonsgegevens: al jouw informatie die wij verwerken, en die wij van jou of je wettelijke vertegenwoordiger zouden kunnen ontvangen,

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, IP adres of een andere online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit van die persoon. Voor de duidelijkheid: persoonsgegevens omvatten persoonsgegevens die publiekelijk beschikbaar zijn en sluiten persoonsgegevens die onomkeerbaar zijn geanonimiseerd uit, zodat het niet langer mogelijk is om een betrokkene opnieuw te identificeren uit die informatie, rekening houdend met alle middelen die de verwerkingsverantwoordelijke (controller) of iemand anders, redelijkerwijs kan gebruiken om hem of haar opnieuw te identificeren.

Jij: jij, als gegevenssubject,

jij als natuurlijk persoon tot wie de persoonsgegevens behoren die wij verwerken.

Controller (verwerkingsverantwoordelijke): wij als Tover, als entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens,

een natuurlijk persoon of rechtspersoon of een organisatie die alleen of samen met anderen het doel bepaalt van de verwerking van persoonsgegevens evenals de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

Processor (verwerker) of Derde Partij: andere entiteiten, naast Tover, die betrokken zijn bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Verwerking: alles wat wij met jouw persoonsgegevens doen,

elke bewerking of elke reeks bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of reeksen van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen, samenbrengen of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Toezichthoudende autoriteit: de nationale toezichthouder voor gegevensbescherming, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens,

elke bevoegde overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de handhaving van de naleving van de toepasselijke (Europese) privacywetgeving, met inbegrip van ten minste de entiteiten als bedoeld in artikel 51 van de verordening.

EER: de Europese Economische Ruimte + Zwitserland,

de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

2. Controller van je persoonsgegevens

De controller van je persoonsgegevens is:

Tover B.V.
Hamburgerstraat 28 A
3512 NS Utrecht
KvK: 77596722
+31 85 303 5683
info@tover.care

3. Waarom wij je persoonsgegevens verwerken

Wij bij Tover verwerken als controller alleen als één of meer van de volgende legitieme redenen van toepassing zijn:

A. Je hebt duidelijke toestemming gegeven voor de verwerking,

dat wil zeggen dat persoonsgegevens kunnen verwerkt worden als jij daarvoor vrijwillig, specifiek en met kennis van zaken toestemming hebt gegeven.

Tover maakt het voor jou mogelijk om de eerder verleende toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de eerder verleende toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingsactiviteiten direct voorafgaand aan het moment dat de toestemming werd ingetrokken.

Verwerkingsactiviteiten waarvoor je toestemming vereist is, omvatten bijvoorbeeld:

 • nieuwsbrieven versturen;
 • het gebruik van specifieke (tracking)cookies op de Tover website;
 • het publiceren van afbeeldingen of video’s van jou op onze website, andere digitale kanalen of drukwerk.

B. Verwerking van je persoonsgegevens omdat we met jou een contract hebben gesloten (of zouden kunnen sluiten),

dat wil zeggen dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of voor het nemen van door jou gevraagde precontractuele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het aangaan van een eventuele overeenkomst.

Verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren op basis van deze verwerkingsgrond zijn bijvoorbeeld:

 • registratie van nieuwe (potentiële) klanten, waaronder jij als een klant (vertegenwoordiger) of zakelijk contact;
 • verwerking van je aanvraag, ook wanneer je als vertegenwoordiger optreedt, en in werking stellen van (verkoop)contracten, het gebruiken van Tover services en facturering;
 • levering van producten naar jou of het bedrijf dat je vertegenwoordigt of waarvoor je als (technisch) contactpersoon optreedt, installatie en onderhoud van onze services. Hierbij hoort ook het versturen van notificaties en begeleiding via e-mail met betrekking tot het installeren van nieuwe (software) releases van onze producten;
 • het maken van afspraken met jou als klant (vertegenwoordiger) of andere zakelijke contactpersoon en het doen van productdemonstraties;
 • verwerking van reparatie verzoeken die vallen onder de garantievoorwaarden van onze producten;
 • verwerking van jouw aanvragen voor meer informatie over de diensten en productaanbod van Tover.

C. De verwerking van jouw persoonsgegevens is verplicht volgens de toepasselijke wetgeving,

dit houdt in dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Tover is onderworpen.

Verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren op basis van deze verwerkingsgrond zijn bijvoorbeeld:

 • het doorgeven van persoonsgegevens aan overheidsinstanties, zoals politie, inspectie- of belastingdiensten;
 • boekhoudkundige (fiscale) wet- en regelgeving van toepassing op rechtspersonen, alsook (interne) audits.

D. Verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van een legitiem belang,

dit houdt in dat de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door Tover of door een derde partij, uitgezonderd wanneer deze belangen worden opgeheven door jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren op basis van deze verwerkingsgrond zijn bijvoorbeeld:

 • het informeren van jou (in de rol van klant) per e-mail met updates van onze services, productportfolio en de einddatum van het servicecontract dat je met ons hebt;
 • algemeen klantrelatiebeheer, communicatie en informatievoorziening, zoals het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken;
 • het voorkomen en onderzoeken van fraude en/of (vermoedelijke) juridische overtredingen;
 • andere reguliere bedrijfsactiviteiten van Tover, zoals het verwerken van jouw bestellingen en het uitvoeren van onze diensten.

 

4. In het algemeen: verwerking van je persoonsgegevens en doeleinden

Wij bij Tover verzamelen en verwerken persoonsgegevens omtrent onze (zakelijke) relaties en websitebezoekers om onze bedrijfsvoering te verbeteren, om de aandacht te vestigen op diensten en om aanbiedingen beschikbaar te stellen die voor jou van belang kunnen zijn. Wanneer je de websites van Tover gebruikt, kun je op eigen initiatief bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Tover kan je ook vragen om persoonsgegevens te verstrekken.

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden onder meer verwerkt om met jou te communiceren over bestellingen en om je te informeren over (nieuwe) diensten (tenzij je hebt aangegeven dat je geen aanbiedingen van producten en/of diensten wenst te ontvangen). Wanneer je de website bezoekt, worden er zogenaamde cookies geplaatst op het apparaat waarmee je surft. Meer informatie hierover vind je in artikel 5 van dit privacybeleid. Hieronder leggen de belangrijkste doeleinden uit waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken.

Opsomming van doeleinden waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken:

 • om de website te administreren en te beheren;
 • het sorteren en analyseren van de gebruikersgegevens van de website op een geaggregeerd niveau (niet individueel herleidbaar en anoniem) om de kwaliteit en de doeltreffendheid van onze websites te verbeteren;
 • aanbieden van demonstraties van onze producten, van nieuwe producten en van promoties;
 • verwerking van bestellingen, serviceaanvragen en uitvoering van verkoopovereenkomsten en/of facturering;
 • levering van producten, installatie, onderhoud en reparatie;
 • nieuwsbrieven naar jou, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • het informeren van jou (in de rol van klant) per e-mail met updates van onze services, productportfolio en de einddatum van het servicecontract dat je met ons hebt;
 • het versturen van notificaties en begeleiding via e-mail met betrekking tot het installeren van nieuwe (software) releases van onze producten, naar jou, naar je bedrijf dat je representeert of naar jou in de rol van ons (technisch) contactpersoon;
 • het ontwikkelen van onze onderneming, diensten en marketingactiviteiten;
 • om te begrijpen hoe jij en andere bezoekers de functies van onze website gebruiken, met het doel jouw gebruikerservaring te verbeteren;
 • algemeen klantrelatiebeheer, communicatie en informatieverstrekking, zoals het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken die je via ons contactformulier hebt ingediend;
 • alle andere doeleinden waarvoor je persoonsgegevens aan Tover hebt verstrekt, in welk geval informatie over het verzamelen en het gebruik van je persoonsgegevens aan jou beschikbaar kan worden gesteld wanneer je voor deze specifieke doeleinden persoonsgegevens.

5. Doelstellingen – cookies

Tover deelt cookies uit wanneer je onze website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op jouw computer of ander apparaat wordt geplaatst en dat wordt gebruikt voor het bezoeken van Tover websites. Informatie wordt opgeslagen in dit tekstbestand en kan heropend worden tijdens je volgend bezoek aan de website.

Zoals de meeste websites gebruiken wij ook JavaScript. JavaScript is een programmeertaal om webpagina’s interactief te maken en webapplicaties te maken. De taal wordt uitgevoerd in de webbrowser die je gebruikt om onze websites te bezoeken. Google Analytics, wat in artikel 6 van dit privacybeleid uitgelegd wordt, is gebaseerd op dit stukje technologie.

Cookies en JavaScript helpen ons onder andere te begrijpen hoe jij onze website gebruikt, het internetverkeer te analyseren (zoals bezoekersaantallen en aantal bezoekers per dag), en helpt ons te onderzoeken hoe we de website kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Wij gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen over de website-activiteit op geaggregeerd niveau (niet individueel herleidbaar en anoniem) en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De door cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Tover of die van een derde partij, zoals Google.

Voor sommige cookies en/of JavaScripts die wij op onze websites gebruiken, is het wettelijk niet toegestaan om deze zonder jouw toestemming op jouw apparaat te plaatsen. Voor andere cookies vragen wij jouw toestemming voordat wij ze op jouw apparaat plaatsen. Hieronder geven wij je meer informatie over dit onderwerp.

Cookies waarvoor je toestemming niet vereist is

Functionele cookies worden alleen gebruikt omdat ze nodig zijn voor een goede werking van de websites. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om de webpagina’s zo optimaal mogelijk weer te geven, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de resolutie-instellingen van je scherm en de versie van jouw webbrowser. Het is niet wettelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor functionele cookies.

Analytische cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat wij in staat zijn om de gegevens van websitegebruikers op een geaggregeerd niveau (niet individueel herleidbaar en anoniem) te sorteren en te analyseren, wat betekent dat wij je persoonsgegevens in deze context anoniem verwerken. Het is niet nodig om jouw toestemming te vragen om analytische cookies te plaatsen, omdat wij van mening zijn dat dit slechts een kleine invloed heeft op je privacy, aangezien wij deze informatie op een geaggregeerd niveau verwerken en ze alleen gebruiken om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en de effectiviteit van onze websites.

Functionele en analytische cookies worden geplaatst zodra je onze websites bezoekt.

Cookies waarvoor jouw toestemming vereist is

Om de inhoud van onze website gemakkelijk met anderen te kunnen delen door gebruik te maken van speciale knoppen, gebruiken wij sociale media cookies van Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn, zodat deze partijen je kunnen herkennen en helpen bij het delen van bijvoorbeeld een artikel, post of video. Deze sociale media partijen kunnen de gegevens die ze via deze cookies verkrijgen vervolgens gebruiken om een profiel van jou op te bouwen. Voor meer informatie over deze cookies van deze derden verwijzen we naar hun privacyverklaringen op hun websites. Het is vereist om jouw toestemming te vragen voor sociale media cookies.

We gebruiken ook een Facebook tracking pixel. Een tracking pixel is een stukje computercode dat bij elk bezoek aan onze website wordt geladen in de vorm van een afbeelding die niet groter is dan een pixel op je scherm. Met deze tracking pixel kunnen wij bepalen wat en hoe relevante content aan jou wordt geleverd. Tover kan dit ook gebruiken om je activiteiten op haar websites te volgen en jou gepersonaliseerde producten of diensten aan te bieden door je te bereiken op Facebook. Toestemming vragen voor tracking cookies is vereist.

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat het wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze en andere websites niet naar behoren functioneren als cookies uitgeschakeld zijn in je webbrowser.

 

6. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een stukje software dat gebruikt wordt om statistieken te verzamelen over bezoekersaantallen, bezochte webpagina’s en verkeersbronnen, en om rapporten op te stellen. Het doel hiervan is om de website te verbeteren voor de gebruikers en ons inzicht te geven in hoe onze website presteert.

Deze statistieken zijn door Tover niet terug te voeren op jou als individuele persoon. Bovendien wordt jouw surfgedrag niet door ons in de gaten gehouden of op enige andere manier verwerkt. De informatie die je via onze website invoert en uploadt, bijvoorbeeld via ons contactformulier, wordt nooit verwerkt in Google Analytics. Wanneer je de website bezoekt, deelt je webbrowser met Google automatisch jouw IP-adres en de URL van de webpagina die je bezoekt. Met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens is Google de verantwoordelijke in de zin van artikel 4 (7) GDPR. Tover heeft geen enkele rol in deze verwerkingsactiviteiten.

Informatie met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten van Google kun je hier vinden.

7. Waar wij jouw persoonlijke gegevens verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen op onze eigen servercomputers, die zich allemaal binnen de EER bevinden, of op die van derden.

Wanneer wij je persoonsgegevens binnen de EER verzamelen, zal de overdracht van je persoonlijke gegevens naar buiten de EER alleen plaatsvinden:

 • als de ontvanger van je persoonsgegevens zich in een land (of een bepaalde sector binnen een land) bevindt dat door de Europese Commissie wordt erkend met een adequaat niveau van bescherming van je persoonsgegevens;
 • op grond van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen of andere waarborgen die voldoen aan de vereisten van de GDPR voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER, of;
 • elke andere wettelijke grond voor de overdracht van jouw persoonsgegevens.

 

8. Hoe wij je persoonsgegevens beschermen

Wij hebben algemeen aanvaarde normen van technologie en operationele veiligheid geïmplementeerd om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Tover zorgt ervoor dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken. Personeel met toegang tot persoonsgegevens is verplicht om volledige vertrouwelijkheid te handhaven met betrekking tot je persoonsgegevens, en deze strikt in overeenstemming met de instructies van Tover te verwerken, of in overeenstemming met de wettelijke verplichting.

De verbinding die je maakt met de websites van Tover is gecodeerd en geverifieerd met behulp van TLS 1.2, ECDHE_RSA met X25519 en AES_256_GCM-technologieën. Dit zal ervoor zorgen dat de communicatie via onze website beveiligd is, zodat onbevoegden de persoonsgegevens en andere informatie die je ons verstrekt niet kunnen onderscheppen.

Hoewel wij passende veiligheidsmaatregelen gebruiken, is de overdracht van gegevens via het internet (ook per e-mail) nooit volledig beveiligd. Wij streven ernaar om persoonsgegevens naar behoren te beschermen, maar wij kunnen niet garanderen dat de gegevens die naar of door ons worden verzonden volledig beveiligd zijn.

 

9. Verwerkers of derden

Verwerkers

 • Software voor het verkrijgen van inzichten en het analyseren van websitegebruik.
 • Partijen en software (Content Management Systemen) voor webdevelopment.
 • Hosting en opslag van onze digitale (computer)bedrijfsbestanden.
 • E-mailmarketingtool voor het versturen van mailings en onze nieuwsbrief.

Ontvangers

 • Betalingsdiensten.
 • Externe, zakelijke partners, zoals (door)verkopers en/of distributeurs in verschillende Europese landen.
 • Sociale mediaplatformen zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden die niet door Tover beheerd worden en die niet functioneren volgens de praktijken van Tover op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer je deze websites van derden bezoekt, zijn de privacypraktijken en het privacybeleid van Tover niet langer van toepassing. Wij raden je aan om het privacybeleid van elke website van derden te bekijken voordat je jouw persoonsgegevens bekendmaakt.

Persoonsgegevens die je instuurt via webformulieren op onze website, kunnen gedeeld worden met onze zakelijke partners, waaronder (door)verkopers en/of distributeurs in jouw land voor de doeleinden zoals deze zijn genoemd in clausule 4 van dit privacybeleid.

Wij kunnen je persoonsgegevens ook bekendmaken aan wetshandhavings-, regelgevende en andere overheidsinstanties, en aan professionele instanties en andere derde partijen, zoals vereist door en/of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor bekendmakingen buiten het land waar je je bevindt. Tover kan jouw persoonsgegevens ook bekijken en gebruiken om te bepalen of openbaarmaking vereist of toegestaan is.

 

10. Jouw rechten inzake gegevensbescherming

 Als je jouw rechten inzake gegevensbescherming op grond van de GDPR wenst uit te oefenen, zal Tover reageren door alle maatregelen te nemen die de wet vereist, tenzij jouw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Je kunt je verzoek om jouw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen sturen naar: info@tover.care.

Tover zal hier binnen een maand na ontvangst van je verzoek schriftelijk op antwoorden. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken, kan Tover deze termijn met twee maanden verlengen. Tover zal je in dit geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek op de hoogte brengen van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging. Tover verwerkt je verzoek pas nadat wij de mogelijkheid hebben gehad om je naar behoren te identificeren.

Tover kan een verzoek tot uitoefening van jouw rechten inzake gegevensbescherming weigeren wanneer:

 • jouw verzoek niet duidelijk gespecificeerd is;
 • je identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld;
 • de verwerking toegestaan is in verband met een fraude- en/of strafrechtelijk onderzoek, een wettelijke verplichting of een gerechtelijke procedure;
 • het verzoek volgt op een eerder verzoek binnen een onredelijke termijn of als het verzoek een misbruik van je rechten inhoudt. Een termijn van 6 maanden of minder wordt in het algemeen beschouwd als een onredelijke termijn.

Een (gedeeltelijke) afwijzing van jouw verzoek zal je schriftelijk worden uitgelegd.

A. Verzoek om toegang tot je persoonsgegevens

Je hebt het recht om Tover te vragen om een kopie van je persoonsgegevens die door of namens Tover worden verwerkt. Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, bevat deze kopie de volgende informatie:

 • een samenvatting van je persoonsgegevens die door Tover worden verwerkt;
 • een beschrijving van het doel of de doelstellingen van de verwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
 • derde partijen die de persoonsgegevens hebben ontvangen;
 • informatie over de herkomst van de persoonsgegevens (als deze beschikbaar is);
 • de voorziene periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 • je rechten met betrekking tot rectificatie, wissen, beperking en bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

B. Verzoek om correctie en/of verwijdering van gegevens

Als de persoonsgegevens die door Tover worden verwerkt onjuist zijn, onvolledig zijn, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt zijn, of als de toestemming zoals bedoeld in artikel 3 (A) wordt ingetrokken en er geen andere wettelijke grond voor de verwerking is, heb je recht op correctie, aanvulling of verwijdering van deze persoonsgegevens door Tover.

In het geval van het wissen van de persoonsgegevens zal Tover redelijke stappen ondernemen om derden, aan wie wij je persoonsgegevens hebben verstrekt, op de hoogte te stellen van je verzoek om deze te wissen.

C. Verzoek om beperking van verwerking

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen indien:

 • je de juistheid van je persoonsgegevens betwist;
 • de verwerking onwettig is en je verzet je tegen het wissen van jouw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoek je een beperking van de verwerking;
 • Tover heeft je persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar je vereist ze voor de vaststelling, uitoefening of de verdediging van juridische claims, of;
 • je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van deze clausule, in afwachting van de verificatie of de legitieme belangen van Tover al dan niet zwaarder wegen dan jouw (gegevensbeschermings)belangen, zoals vermeld in artikel 3 (D).

D. Recht van verzet tegen de verwerking

Bovendien heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als de betreffende verwerking gebaseerd is op de in artikel 3 (D) vermelde grond van legitieme belangen. Dit recht is in het bijzonder van toepassing op onze direct-marketingactiviteiten. Tover zal de verwerking van je persoonsgegevens staken als je hiervoor persoonlijke redenen hebt die aannemelijk zijn, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van één van de legitieme gronden zoals bedoeld in artikel 3 (D).

Dit verzoek zal worden afgewezen als Tover kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

E. Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens

Je kunt Tover vragen om je persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm aan jou te verstrekken of, indien technisch mogelijk, de persoonsgegevens rechtstreeks in elektronische vorm over te dragen aan een door jou aangewezen derde partij. Een dergelijk verzoek zal worden geëerbiedigd worden door Tover, op voorwaarde dat:

 • toestemming of de uitvoering van een overeenkomst de toepasselijke grond voor verwerking is, zoals bedoeld in artikel 3 (A) en 3 (B);
 • de verwerking van je persoonsgegevens door Tover geautomatiseerd is, en;
 • jouw recht om je persoonsgegevens over te dragen geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

 

11. Afmelden voor de nieuwsbrief of je voorkeuren wijzigen

Vind je onze nieuwsbrief niet leuk? Onderaan elke nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je voorkeuren aan te passen of je volledig af te melden.

 

12. Bewaring van je persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens op onze systemen alleen voor de periode dat we ze nodig hebben, gezien de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of zoals wettelijk verplicht. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om financiële gegevens, zoals facturen, minstens 7 jaar lang op te slaan op grond van fiscale wet- en regelgeving.

We bewaren contactgegevens (zoals mailinglijstgegevens) totdat je je uitschrijft van onze nieuwsbrieven of een gebruiker zich afmeldt of totdat we je verzoek tot het verwijderen van je gegevens inwilligen (zie clausule 10 (B) in dit privacybeleid. Als je ervoor kiest om je af te melden van een mailinglijst, kunnen we bepaalde beperkte informatie over jou bewaren, zodat we jouw verzoek kunnen eerbiedigen.

 

13. Vragen, feedback en klachten

We controleren regelmatig of we dit privacybeleid naleven en actualiseren het als nieuwe wet- en regelgeving dit noodzakelijk maakt, of als zich wijzigingen voordoen in onze bedrijfsvoering. Mocht je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via info@tover.care.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat jouw rechten op het gebied van gegevensbescherming door Tover in gedrang komen.
Gegevensbeschermingsautoriteit

14. Versie en toekomstige wijzigingen

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 12 januari 2021. Wij kunnen dit privacybeleid op elk moment bijwerken door een bijgewerkte versie op deze webpagina te publiceren. Het gewijzigde privacybeleid is vanaf die herzieningsdatum van toepassing. Daarom raden wij je aan om dit privacybeleid regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens beschermen.