Tovertafel voor ouderen met dementie

Algemene voorwaarden en Verkoopgarantie

Algemene Verkoopvoorwaarden (versie 2.2)

Tover B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met hoofdkantoor aan de Hamburgerstraat 28A, 3512 NS, Utrecht, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77596722, hierna ook genoemd "Tover", "wij" of "ons".

1. Definities

In de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) wordt een aantal begrippen gedefinieerd. In aanvulling daarop hebben de volgende begrippen de betekenis zoals hieronder vermeld:

“Overeenkomst”: elke overeenkomst tussen onze klanten (“jullie/je”) en Tover, inclusief door jullie aanvaarde offertes, betreffende de verkoop, licentieverlening of levering van een Product.

“Product(en)”: een Tovertafel (inclusief accessoires), een softwarelicentie met betrekking tot de spellen (zoals OP&L), diensten en/of training en ondersteuning.

“OP&L”: onze Open Play and Learn licentie zoals nader beschreven in onze offertes.

2. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op al onze (Tover en haar rechtsopvolgers) aanbiedingen, offertes, opdrachten en Overeenkomsten met jullie, alsmede op iedere andere rechtsverhouding tussen jullie en ons die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt. Deze Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke Overeenkomst.
 2. Deze Voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van alle personen die voor ons werkzaam zijn, waaronder begrepen derden of hulppersonen die door ons bij de uitvoering van enige Overeenkomst zijn ingeschakeld.
 3. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van jullie, met inbegrip van die voortvloeien uit het handelsverkeer of uit gewoonte, zijn niet van toepassing, tenzij wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard.
 4. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Wij zijn gerechtigd het aanbod en/of de offerte vóór jullie aanvaarding daarvan schriftelijk in te trekken of te wijzigen. Offertes en aanbiedingen zijn geldig voor de duur van de in de offerte genoemde termijn. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, zijn offertes en aanbiedingen geldig gedurende een periode van 30 (dertig) dagen.
 5. Indien de bepalingen van deze Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van een of meer bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst, maar uitsluitend indien en voor zover de Overeenkomst uitdrukkelijk afwijkt van deze Voorwaarden.

3. Levering

 1. Wij verzenden de Tovertafel naar het door jullie opgegeven afleveradres op onze kosten (DAP, Incoterms 2020), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Spellen worden op afstand beschikbaar gesteld voor upload op de Tovertafel via het internet.
 2. Bij aflevering van de Tovertafel zullen jullie deze visueel inspecteren om vast te stellen of de verpakking al dan niet beschadigd is bij aankomst, in welk geval jullie hiervan melding zullen maken, bij voorkeur in aanwezigheid van de koerier, en ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zullen stellen (samen met een kopie van het bewijs van aflevering en de schaderapportage).
 3. Levering vindt plaats op basis van beschikbare voorraad. Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts schattingen en niet bindend of te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Voor zover de levering wordt vertraagd door Overmacht in de zin van artikel 16 sub g., wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. Dit geldt ook voor zover dergelijke omstandigheden zich voordoen bij leveranciers van Tover.
 5. Het risico van verlies of beschadiging gaat op jullie over op het moment (i) van levering van de Tovertafel aan jullie of (ii) met betrekking tot licenties voor spellen en updates, op het moment dat wij deze beschikbaar stellen voor download op de Tovertafel. Jullie zijn verantwoordelijk voor de verbinding met het internet om (nieuwe) spellen en/of updates daadwerkelijk te downloaden.
 6. Jullie stemmen ermee in om ons volledige, vrije en veilige toegang te verlenen voor de installatie (indien deze dienst deel uitmaakt van de Overeenkomst) en voor het verlenen van diensten.
 7. Wij hebben het recht de levering van Producten op te schorten zolang jullie niet aan al jullie verplichtingen jegens ons hebben voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop jullie al jullie verplichtingen zijn nagekomen, dan wel Tover de Overeenkomst wegens tekortkoming in de nakoming heeft ontbonden.

4. Installatie van de Tovertafel

 1. De installatie van de Tovertafel na levering is jullie verantwoordelijkheid, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De installatie dient te worden uitgevoerd door een technisch persoon in overeenstemming met de technische specificaties en vereisten en de installatie-instructies die wij aan jullie verstrekken. Op eerste verzoek zullen jullie een document ondertekenen waarin jullie verklaren aan voornoemde verplichting te hebben voldaan.
 2. Omdat het belangrijk is dat onze instructies, in het bijzonder met betrekking tot de installatie, strikt worden opgevolgd, stem je ermee in dat jullie contact met ons opnemen voordat jullie verdergaan indien jullie vinden dat onze instructies vragen oproepen, dubbelzinnig zijn of anderszins niet duidelijk voor jullie zijn.

5. Duur van Open Play & Learn licenties (“OP&L”)

 1. De initiële looptijd van elke OP&L is een aaneengesloten periode van twee jaar, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst. De startdatum van deze periode is vier weken na ondertekening van de offerte, tenzij levering van de Tovertafel nog niet heeft plaatsgevonden, in welk geval we jullie nader zullen informeren over de startdatum. Als voorbeeld: jullie ondertekenen de offerte op 1 maart 2021, dan start de OP&L op 29 maart 2021. De OP&L kan in de tussentijd niet worden opgezegd.
 2. Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, wordt elke OP&L aan het einde van de initiële looptijd en op elke einddatum daarna, automatisch verlengd met een periode van een jaar, tenzij één van de partijen ten minste één maand voor de einddatum schriftelijk de OP&L opzegt onder vermelding van tenminste de volgende gegevens: klantnummer en het serienummer van de Tovertafel. Schriftelijke opzegging kan per e-mail, je kunt mailen naar: cancellation@tover.care.
 3. Na afloop van de OP&L-termijn behouden jullie de startset van spellen op de Tovertafel die zijn beschreven in de offerte. Indien in de offerte geen beschrijving van de startset is opgenomen, dan bestaat de startset uit tien, op de einddatum van de OP&L nader door Tover vast te stellen, spellen. Deze spellen uit de startset blijven automatisch tot jullie beschikking staan. Zolang er updates en verbeteringen beschikbaar komen voor deze spellen van de startset en deze nog steeds compatibel zijn met het type Tovertafel dat jullie hebben gekocht, zullen deze ook voor jullie beschikbaar zijn om te downloaden.
 4. In het geval dat de OP&L eindigt zoals beschreven in artikel 12 zijn jullie verplicht de onbetaalde vergoedingen voor de rest van de looptijd van de OP&L te betalen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 5. Voor andere licenties dan de OP&L geldt het bepaalde in de offerte. Indien niets in de offerte is vermeld dan wordt de licentie voor onbepaalde tijd verstrekt. Het bepaalde in de laatste twee zinnen van artikel 8 sub d is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

6.    Huur

In aanvulling op de overige voorwaarden van deze Voorwaarden, geldt het volgende in geval van het sluiten van een huurovereenkomst:

 1. De looptijd van de huur bedraagt, tenzij anders overeengekomen, drie maanden. Tenzij anders overeengekomen, gaat de huur in op de datum van ontvangst van de Tovertafel en eindigt de huur automatisch drie maanden later. De huur omvat gratis toegang tot Open Play & Learn gedurende de looptijd van de huurovereenkomst.
 2. De huur is tussentijds niet opzegbaar.
 3. Jullie zullen als goed huisvader voor de Tovertafel zorgen en handelen volgens de door ons (online en offline) ter beschikking gestelde instructies.
 4. Jullie dienen een deugdelijke stroomvoorziening te gebruiken voor de Tovertafel. De stroomtoevoer mag bijvoorbeeld niet onderbroken kunnen worden door een lichtschakelaar.
 5. Het is jullie en derden niet toegestaan om eigenhandig wijzigingen aan te brengen of door te voeren aan de Tovertafel.
 6. Jullie zijn aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de Tovertafel en alle schade als gevolg van gebruik, verlies, vermissing of diefstal van de Tovertafel gedurende de huurperiode, ongeacht of deze het gevolg is van een handelen of nalaten van jullie (medewerkers) of van derden.
 7. Tenzij anders door ons aangegeven, zal aan het einde van de huurperiode de Tovertafel worden gecontroleerd op beschadigingen en defecten volgens een door ons opgesteld protocol en daarna in ons bezit worden gebracht. Dat kan op twee manieren:
  1. Een van onze medewerkers komt direct na de einddatum van de huurtermijn de Tovertafel controleren, demonteren, inpakken en neemt deze mee terug naar ons;
  2. Wanneer de locatie onze medewerker niet kan ontvangen vanwege overheidsmaatregelen of omdat jullie daarvoor kiezen, kan de Tovertafel op afstand worden gecontroleerd door een samenwerking tussen één van onze en één van jullie medewerkers (live beeldbellen) en dragen jullie vervolgens zorg voor het zonder schade demonteren, inpakken in de originele verpakking en verzending van de Tovertafel (kosten en risico voor jullie) via een door jullie ingeschakelde koerier. Graag ontvangen wij dan bericht wanneer de Tovertafel wordt geleverd. De kosten daarvan zijn voor jullie en het risico op verlies en schade van de Tovertafel gaat op ons over op het moment dat wij de Tovertafel in ontvangst nemen.
 8. Mocht uit de controle of na het in ontvangst nemen van de Tovertafel blijken dat (i) de Tovertafel en/of het ophangsysteem is beschadigd of (ii) een onderdeel defect is door een oorzaak waardoor er geen beroep op de garantie mogelijk is, dan komen de kosten van de reparatie van de Tovertafel en/of het ophangsysteem voor jullie rekening.

7. Prijsverhogingen, kosten en betalingen

 1. Voor Overeenkomsten met eenmalige kosten zullen prijsverhogingen niet van toepassing zijn op Producten waarvoor wij jullie bestelling hebben ontvangen vóór de ingangsdatum van de prijsverhoging, mits de levering van de bestelling plaatsvindt binnen drie maanden na de datum van de bestelling. Jullie hebben het recht om een bestelling waarop een prijsverhoging van toepassing is binnen 30 dagen te annuleren.
 2. Tenzij anders vermeld in de offerte, zal de verlenging van de OP&L en een verlenging van de aanvullende Service & Garantie plaatsvinden tegen de toepasselijke prijs die van kracht is op het moment van de verlenging.
 3. Wij factureren vooraf, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Bedragen zijn opeisbaar na ontvangst van onze factuur en zullen worden betaald in de valuta vermeld in de offerte binnen de termijn vermeld in de Overeenkomst of de factuur. Indien in de Overeenkomst noch op de factuur een betalingstermijn is vermeld, zullen jullie de verschuldigde bedragen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum betalen. Indien de Overeenkomst noch de offerte een munteenheid vermeldt, zal betaling geschieden in Euro’s.
 5. De kosten zijn exclusief douaneheffingen of andere rechten, belastingen en soortgelijke heffingen die door enige autoriteit worden opgelegd als gevolg van jullie aankopen van Producten en zullen naast dergelijke kosten in rekening worden gebracht en jullie stemmen ermee in alle kosten, belastingen, heffingen en overheidsheffingen te betalen.
 6. Jullie betalingsverplichting is onvoorwaardelijk en is niet onderworpen aan enige korting, vermindering, verrekening of opschorting om welke reden dan ook. Wij kunnen jullie betaling toewijzen aan andere openstaande facturen.

8. Eigendom

 1. Tot het moment waarop wij de door jullie verschuldigde bedragen voor de Tovertafel en de initiële duur van de OP&L, met inbegrip van verplichtingen tot betaling van eventueel verschuldigde rente en kosten, hebben ontvangen, behouden wij de eigendom van de door ons aan jullie geleverde Tovertafel voor.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde Tovertafel nog niet op jullie is overgegaan, houden jullie deze voor ons en zijn jullie niet gerechtigd de Tovertafel of onderdelen daarvan door te verkopen, aan derden ter beschikking te stellen, aan derden te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 3. Wij en/of onze licentiegevers zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van eventuele aanspraken daarop), zoals auteursrechten, modelrechten, databankrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten op de Tovertafel, het montagesysteem en de spellen. Jullie zullen geen inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten en geen eigendoms-, handelsmerk- of auteursrechtaanduidingen of kennisgevingen op of in de producten verwijderen, wijzigen of vernietigen en jullie zullen onze naam of handelsmerken niet gebruiken zonder onze voorafgaande toestemming.
 4. Met betrekking tot de spellen die door ons beschikbaar worden gesteld op basis van OP&L, ontvangen jullie een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt en herroepelijk recht om alle door ons (tot eindproduct) ontwikkelde spellen voor jullie doelgroep te gebruiken voor het spelen op de Tovertafel binnen de grenzen die wettelijk zijn voorgeschreven door het toepasselijke dwingend recht. Jullie kunnen de spellen gebruiken vanaf het moment dat wij de spellen beschikbaar stellen voor download op de Tovertafel tot aan de einddatum van de OP&L. Vanaf de einddatum van de OP&L verlenen wij jullie een eeuwigdurende, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepelijke licentie om de spellen van de startset op de Tovertafel te blijven gebruiken, mits jullie de Overeenkomst nakomen en geen inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten maken. Indien niet aan deze laatste twee voorwaarden is voldaan, kunnen wij deze eeuwigdurende niet-exclusieve licentie herroepen.
 5. Indien jullie ons voorzien van ideeën, opmerkingen of suggesties met betrekking tot de Producten (feedback), stemmen jullie ermee in dat alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden gevestigd op onze creaties die voortvloeien uit die feedback (met inbegrip van nieuw materiaal, verbeteringen, wijzigingen of afgeleide werken), uitsluitend en alleen bij ons berusten en dat wij dergelijke feedback of creaties voor welk doel dan ook zonder jullie toestemming mogen gebruiken of openbaar maken.

9. Service en ondersteuning

 1. Gedurende vierentwintig (24) maanden na de datum van levering aan jullie zullen wij zonder extra kosten service en ondersteuning aan jullie verlenen volgens de procedure beschreven in deze clausule “Service en ondersteuning”. Als de Tovertafel niet (goed) werkt en dit niet kan worden opgelost met behulp van de instructies in de handleiding, neem dan onmiddellijk contact op met onze serviceafdeling via service@tover.care en geef ons de gevraagde informatie. Wij werken volgens de volgende serviceniveaus:
 • Serviceniveau 1: Dit zijn de gebreken die onze Serviceafdeling telefonisch of per e-mail op afstand kan verhelpen;
 • Serviceniveau 2: Als het defect niet op afstand kan worden opgelost, zal een getrainde servicemonteur jullie locatie bezoeken. Is het een softwareprobleem of een eenvoudig hardware probleem en is het mogelijk om de Tovertafel ter plaatse te repareren, dan doet de servicemonteur dat daar en dan. Als jullie locatie onze servicemonteur niet kan ontvangen vanwege overheidsvoorschriften en/of andere omstandigheden zoals Covid-19, zullen jullie de Tovertafel(s) gereed hebben (bij voorkeur in de originele verpakking) om te worden opgehaald voor reparatie of vervanging in overeenstemming met onze instructies.
 • Serviceniveau 3: Als het probleem niet kan worden opgelost in niveau 2, installeert de servicemonteur tijdelijk een vervangende Tovertafel en neemt de defecte Tovertafel terug voor de garantiewerkzaamheden (reparatie of vervanging). Wanneer het defect is verholpen, retourneren we de gerepareerde Tovertafel voor installatie door jullie zelf of door onze servicemonteur. De vervangende Tovertafel wordt meegenomen door onze servicemonteur of door jullie teruggestuurd naar ons volgens onze instructies.

2.  De werkzaamheden onder Serviceniveau 1 zijn altijd voor onze rekening. De werkzaamheden onder Serviceniveau 2 en 3 zijn voor onze rekening indien en voor zover het gebreken betreft die onder de Productgarantie vallen en de gebreken zich voordoen binnen de garantieperiode zoals beschreven in clausule “Productgarantie”.

10. Productgarantie

 1. De garantie en de bijbehorende voorwaarden staan beschreven op de garantiekaart die bij het Product zal worden geleverd. Deze kunnen jullie ook vinden op https://www.tover.care/nl/verkoop-garantie-voorwaarden. De Productgarantie (reparatie of vervanging) vervangt elke andere wettelijke garantie of aansprakelijkheid en vormt jullie enige en uitsluitende rechtsmiddel. Deze garantie doet geen afbreuk aan wettelijke rechten waarvan niet door middel van een overeenkomst kan worden afgeweken.

11. Privacy

 1. Bij Tover verwerken we persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier, correct en met de nodige zorgvuldigheid. Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is dan ook belangrijk voor Tover. Bij de verwerking van persoonsgegevens door Tover kan onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties (en, als gevolg daarvan, twee verschillende rollen voor Tover):
  1. Als verwerkingsverantwoordelijk in de zin van artikel 4 onder 7 AVG: Ten aanzien van gegevens waarover wij zeggenschap hebben over het doel en de middelen van verwerking zijn wij verwerkingsverantwoordelijke. Denk aan persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het aangaan van een overeenkomst of het versturen van een mailing, het beantwoorden van vragen over onze producten en diensten et cetera. Wil je hier meer over weten? Zie dan: https://www.tover.care/nl/privacybeleid.
  2. Als verwerker in de zin van artikel 4 onder 8 AVG: Als we persoonsgegevens verwerken ten behoeve van jullie of door jullie uitgenodigde personen, zijn wij verwerker en zijn jullie verwerkingsverantwoordelijke. Denk hier specifiek aan gegevens die wij verwerken voor jullie en/of door jullie uitgenodigde My Tover accounthouders in de door ons aangeboden dienst in de besloten omgeving van My Tover op www.my.tover.care. De rechten en plichten van Tover en jullie met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG zijn vastgelegd in de verwerkersvoorwaarden die van toepassing zijn op de OP&L (aangehecht als Annex I).  De verwerkersvoorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van deze Voorwaarden en de OP&L. In afwijking van artikel 16 onder d van deze Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om de verwerkersvoorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door een bijgewerkte versie te publiceren op deze webpagina: my.tover.care. Een dergelijke wijziging heeft geen terugwerkende kracht, maar is van toepassing vanaf de datum waarop de bijgewerkte versie op de website is gepubliceerd.

12. Wijzigingen aan Producten

 1. Wij behouden ons het recht voor om (i) onze Producten te wijzigen, met inbegrip van hun specificaties en de samenstelling van spelpakketten, zonder verplicht te zijn eerdere leveringen dienovereenkomstig aan te passen, (ii) de verkoop van Producten te staken en (iii) de levering van updates en verbeteringen aan de systeemsoftware van oudere modellen/versies van de Tovertafel en/of aan spellen voor verouderde modellen van de Tovertafel stop te zetten na tijdige aankondiging daarvan.
 2. Wij behouden ons het recht voor om de licentiestructuur en het prijsmodel van onze Producten te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen geen invloed hebben op eerder door jullie verworven licentierechten.

13. Beëindiging

 1. Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten en aanspraken die wij kunnen doen gelden, kunnen wij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke procedure en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk ontbinden of anderszins beëindigen door jullie daarvan schriftelijk in kennis te stellen, indien:
 • jullie niet in staat zijn een relevante verplichting, waaronder begrepen een betalingsverplichting, na te komen, en jullie de schending van de Overeenkomst (indien herstelbaar) niet herstellen binnen veertien dagen na ontvangst door jullie van onze kennisgeving waarin wij jullie over een dergelijke schending informeren en nakoming verzoeken;
 • jullie inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten;
 • jullie organisatie het onderwerp wordt van een sluiting, liquidatie, ontbinding om andere redenen dan reconstructie of fusie of indien ten aanzien van jullie organisatie een aanvraag tot faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of vereffening wordt ingediend, een curator of bewindvoerder wordt aangesteld of een vergelijkbare situatie,
 • er beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van jullie vermogen dat niet binnen dertig (30) dagen is opgeheven of vernietigd, of
 1. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor schade die jullie lijden als gevolg van een dergelijke beëindiging.

14. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien wij gehouden zijn tot vergoeding van schade, zal onze totale aansprakelijkheid jegens jullie – ongeacht de grond waarop de aanspraak is gebaseerd – te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het betreffende Product of (in geval van meerdere leveringen) tot dat deel van de netto factuurwaarde waarop een aanspraak op vergoeding is gericht.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor (i) indirecte of economische gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade of verlies als gevolg van te late levering en verlies van winst of inkomsten, gederfde zakelijke kansen en verlies van gebruik van het Product of voor (ii) elke vorm van schade of persoonlijk letsel veroorzaakt of opgelopen als gevolg van het feit dat jullie en/of derden het Product installeren, gebruiken, onderhouden, repareren of wijzigen op een wijze die niet in overeenstemming is met onze instructies.
 3. Om voor enig recht op schadevergoeding in aanmerking te kunnen komen, zullen jullie de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons melden. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ons vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. Geen van de aansprakelijkheidsbeperkingen in deze Voorwaarden en/of Overeenkomst zal van toepassing zijn voor schade die voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Tover of hun leidinggevenden of voor schade die niet kan worden beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

15. Geen gebruik geld terug garantie

Mochten jullie gedurende de eerste tien weken van gebruik van de Tovertafel (d.w.z. minimaal 50 uur gespeeld) verwachten dat jullie de Tovertafel niet of nauwelijks zult blijven gebruiken, dan bieden we de mogelijkheid om de Tovertafel terug te geven op de volgende voorwaarden:

 1. jullie informeren ons daarover schriftelijk per e-mail aan sales@tover.care binnen twee weken na afloop van de eerste tien weken vanaf de startdatum van de OP&L en stelt onze accountmanager in de gelegenheid om een persoonlijk gesprek te voeren met een van jullie medewerkers die de Tovertafel veelvuldig heeft gebruikt in de voorgaande periode.
 2. Vervolgens moet de Tovertafel worden gecontroleerd op beschadigingen en defecten volgens een door ons opgesteld protocol en daarna in ons bezit worden gebracht. Dat kan op twee manieren:
 3. Indien de Tovertafel hangt op een locatie binnen een straal van 60 kilometer van de stad Utrecht, komt een van onze medewerkers de Tovertafel controleren, demonteren, inpakken en neemt deze mee terug naar ons. Het risico op verlies en schade van de Tovertafel gaat dan op ons over op het moment dat onze medewerker de Tovertafel in ontvangst heeft genomen. De kosten hiervan bedragen EUR 325,00 (excl. BTW);
 4. Wanneer de locatie verder weg is gelegen, de locatie onze medewerker niet kan ontvangen vanwege overheidsmaatregelen of omdat jullie daarvoor kiezen, kan de Tovertafel op afstand worden gecontroleerd door een samenwerking tussen een van onze en een van jullie medewerkers (live beeldbellen) en dragen jullie vervolgens zorg voor het zonder schade demonteren, inpakken in de originele verpakking en verzending van de Tovertafel (kosten en risico voor jullie) via een door jullie ingeschakelde koerier. Graag ontvangen wij dan bericht wanneer de Tovertafel wordt geleverd. De kosten daarvan zijn voor jullie en het risico op verlies en schade van de Tovertafel gaat dan op ons over op het moment dat wij de Tovertafel in ontvangst nemen.
 5. Mocht uit de controle of na het in ontvangst nemen van de Tovertafel uit de handen van de door jullie ingeschakelde koerier blijken dat (i) de Tovertafel en/of het ophangsysteem is beschadigd of (ii) een onderdeel defect is door een oorzaak waardoor er geen beroep op de garantie mogelijk is, dan komen de kosten van de reparatie van de Tovertafel en/of het ophangsysteem voor jullie rekening. Deze kosten worden verrekend met het bedrag genoemd onder B) hieronder.
 6. Mocht blijken dat de kosten van reparatie bedoeld onder c. hoger zijn dan het bedrag genoemd onder B) hieronder en/of de Tovertafel redelijkerwijs niet meer als verkoopbaar kan worden beschouwd, ook niet na eventuele reparatie, dan vervalt het recht om de Tovertafel terug te geven. In dat geval nemen wij de Tovertafel niet terug en blijft de OP&L en de overige bepalingen in deze Voorwaarden onverkort gelden. Eventuele kosten van het opnieuw verzenden naar jullie locatie en installatie van de Tovertafel zijn voor jullie rekening.

In het geval van een geslaagd beroep op deze mogelijkheid:

A) eindigt de OP&L op de spellen na afloop van de eerste drie maanden;
en
B) betalen wij jullie het bedrag dat jullie betaalden voor de Tovertafel minus EUR 500,00 (excl. BTW)

16. Diversen

 1. Wij kunnen al onze diensten of een deel daarvan uitbesteden aan derden, met inbegrip van onze dochterondernemingen.
 2. Informatie die door de wet of door haar aard als vertrouwelijk wordt beschouwd, behandelen wij vertrouwelijk. Wanneer jullie of jullie werknemers een My Tover-account aanmaken respectievelijk aanmaakt, zullen jullie de inloggegevens voor de online omgeving vertrouwelijk behandelen en jullie werknemers dezelfde verplichting opleggen. Deze zijn persoonlijk en mogen niet met iemand anders worden gedeeld.
 3. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, stemmen beide partijen in met het gebruik van elektronische middelen voor communicatie als een ondertekend geschrift, met inbegrip van maar niet beperkt tot kennisgevingen, facturen, aanbiedingen, voorwaarden en condities. Elke reproductie van de Overeenkomst die met betrouwbare middelen wordt gemaakt, wordt als een origineel beschouwd.
 4. Teneinde flexibiliteit in onze zakelijke relatie te behouden, behouden wij ons het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen door u daarvan ten minste één maand van tevoren schriftelijk in kennis te stellen. Deze wijzigingen hebben echter geen terugwerkende kracht. Zij zijn vanaf de ingangsdatum die wij in de kennisgeving vermelden van toepassing op lopende transacties die niet aflopen en transacties met een vastgestelde verlengbare contractperiode. Zij zullen onmiddellijk van toepassing zijn op nieuwe aanbiedingen en Overeenkomsten.
 5. Wij kunnen onze rechten, belangen en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een gelieerde partij als bedoeld in de artikelen 2:24a – c BW of aan een derde zonder jullie toestemming en jullie zullen aan een dergelijke overdracht jullie medewerking verlenen.
 6. Geen enkele suggestie voor gebruik of begeleiding die door ons of onze Producten wordt gegeven, vormt een medisch of klinisch advies en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op ons voor jullie bedrijfsactiviteiten. Onze producten zijn geen medische hulpmiddelen in de zin van Verordening (EU) 2017/745 van het Europese Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen.
 7. In het geval dat wij niet in staat zijn om een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst na te komen als gevolg van een geval van overmacht, welke term elke gebeurtenis of oorzaak buiten onze controle omvat, met inbegrip van maar niet beperkt tot extreem natuurgeweld (zoals aardbeving, overstroming, storm, enz.), handelingen of nalatigheden van een regering of agentschap daarvan, rebellie, opstand, epidemie zoals maar niet beperkt tot COVID-19, oproer, sabotage, invasie, niet-nakoming door leveranciers, gebrek aan transport, onvoldoende levering van grondstoffen/onderdelen, staking, uitsluiting en transportembargo’s (“Overmacht“), zal de niet-nakoming niet worden beschouwd als een schending van de Overeenkomst die aan ons kan worden toegerekend en zal geen aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende schade in het leven worden geroepen, op voorwaarde dat wij jullie onmiddellijk na een dergelijke gebeurtenis schriftelijk in kennis stellen van ons onvermogen om een dergelijke verplichting na te komen en de redenen daarvoor.
 8. Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, kunnen derden geen rechten ontlenen aan deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst.
 9. Indien enige bepaling van de Overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden, onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder enig toepasselijk huidig of toekomstig dwingend recht, en indien de rechten of verplichtingen van enige partij onder de Overeenkomst hierdoor niet wezenlijk en nadelig worden beïnvloed, (i) zal een dergelijke bepaling volledig scheidbaar zijn, (ii) zal de Overeenkomst worden geïnterpreteerd en uitgevoerd alsof een dergelijke onwettige bepaling daarvan nooit deel uit heeft gemaakt, (iii) de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven en niet worden beïnvloed door de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of door de afscheiding daarvan, en (iv) er automatisch een wettige, geldige en afdwingbare bepaling als onderdeel van de Overeenkomst wordt toegevoegd, die qua bewoordingen zo veel mogelijk overeenkomt met de onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.
 10. Al onze offertes en alle Overeenkomsten tussen jullie en Tover, inclusief deze Voorwaarden, worden geïnterpreteerd en beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.
Download Algemene Voorwaarden

 

Garantiekaart Benelux

(versie april 2021)

Algemeen

Hartelijk dank voor de aanschaf van de Tovertafel 2. In dit document kun je lezen welke garantie wij geven op de Tovertafel2, het bijbehorende ophangsysteem en de spellen en onder welke voorwaarden. Deze voorwaarden gelden alleen wanneer je de Tovertafel2 aanschaft voor gebruik in eigen organisatie en niet voor wederverkoop. Heb je de Tovertafel 2 gekocht via een van onze lokale distributeurs, wend je dan tot die distributeur voor de voor jou toepasselijke garantievoorwaarden en voor vragen over de Tovertafel. Zie onze website www.tover.care/manual en selecteer rechtsboven op de pagina de juiste taal of kijk in de meegeleverde documentatie voor de contactgegevens van onze distributeurs.

Garantievoorwaarden

Wat dekt deze garantie?
Wij garanderen dat de Tovertafel2 en het ophangsysteem bij normaal gebruik en tijdens de garantieperiode vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.
In deze context wordt onder normaal gebruik verstaan dat de Tovertafel2 niet wordt gebruikt buiten de specificaties van de gebruiksaanwijzing/gebruikshandleiding en dat regelmatig gepland onderhoud wordt uitgevoerd. Dit betekent dat als in de Tovertafel2 of het ophangsysteem tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud toch defecten optreden en deze het gevolg zijn van oorzaken die inherent zijn aan het product, wij het (defecte onderdeel van het) product kosteloos repareren of, naar eigen oordeel, vervangen.
Tijdens de garantieperiode worden periodiek software-updates en verbeteringen aan de gelicentieerde spellen beschikbaar gemaakt. In het geval dat defecten voorkomen in de gelicentieerde spellen, zullen wij ons best doen om deze defecten te verhelpen en de resultaten daarvan beschikbaar maken bij de volgende geplande update van de spellen. De garantie is geldig met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Garantieperiode

De garantieperiode begint op de dag van levering van de Tovertafel en loopt af aan het einde van de periode zoals hierna vermeld.
De garantieperiode in Nederland, België of Luxemburg voor de producten bedraagt 24 maanden, met uitzondering van de volgende productcategorieën:

Productcategorie Garantieperiode
Beamerlamp Maximaal 4000 branduren of 24 maanden, welk moment het eerste wordt bereikt.

 

Hoe vraag je garantieservice aan?
Geldig voor Nederland, België en Luxemburg:
Als het product niet (goed) werkt en dit is niet op te lossen met de aanwijzingen in de handleiding, neem dan onmiddellijk contact met onze serviceafdeling via +31 (0)85 3034819 of via service@tover.care en verstrek ons daarbij de informatie die we je vragen te verstrekken. We werken conform de overeenkomst volgens de volgende serviceniveaus:

 • Serviceniveau 1: Dit zijn de gebreken die onze Serviceafdeling telefonisch of per e-mail op afstand kan verhelpen;
 • Serviceniveau 2: Als het defect niet op afstand kan worden opgelost, zal een getrainde servicemonteur je locatie bezoeken. Is het een softwareprobleem of een eenvoudig hardware probleem en is het mogelijk om de Tovertafel2 ter plaatse te repareren, dan doet de servicemonteur dat daar en dan; Productcategorie Garantieperiode
  Beamerlamp Maximaal 4000 branduren of 24 maanden, welk moment het eerste wordt bereikt. Garantiekaart Benelux (versie april 2021)
 • Serviceniveau 3: Als het probleem niet kan worden opgelost in niveau 2, installeert de servicemonteur tijdelijk een vervangende Tovertafel2 en neemt de defecte Tovertafel2 terug voor de garantiewerkzaamheden (reparatie of vervanging). Wanneer het defect
  is verholpen, retourneren we de gerepareerde Tovertafel2 voor installatie door jullie zelf of onze servicemonteur. De vervangende Tovertafel2 wordt meegenomen door onze servicemonteur of door jullie teruggestuurd naar ons volgens onze instructies.

Wat wordt niet gedekt door deze garantie?
Deze productgarantie ziet op defecten die het gevolg zijn van oorzaken die inherent zijn aan het product. Wij geven niet de garantie dat de Tovertafel2 of de spellen ononderbroken en foutloos werken en de garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 1. schade aan verpakking, accessoires of cosmetische beschadigingen aan de behuizing;
 2. defecten of schade als gevolg van normale slijtage, of vervanging van door hun aard slijtagegevoelige onderdelen;
 3. verlies van contrast en helderheid van de projectorlamp bij correct gebruik binnen 4000 uur gebruik;
 4. defecten als gevolg van software anders dan de door ons ter beschikking gestelde spellen
 5. het product:
 • is gewijzigd, gedemonteerd, gerepareerd of opnieuw in elkaar gezet door iemand of op een manier die niet uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd;
 • is niet geïnstalleerd, gebruikt, opgeslagen, onderhouden of bijgewerkt in overeenstemming met onze instructies, waaronder de instructies vermeld in de toepasselijke installatie- en/of gebruikershandleiding en/of -video;
 • is anders gebruikt dan waarvoor het bedoeld is, het is gebruikt buiten de aanbevolen omgeving of het is gebruikt in combinatie met accessoires die daarvoor niet door ons zijn goedgekeurd;
 • is beschadigd door een ongeval, bliksem, vuur, vorst, water, vuiligheid, te hoog voltage, natuurramp, transport of andere oorzaken die buiten onze invloedsfeer liggen; of
 • functioneert niet goed als gevolg van problemen aan uw zijde, zoals onderbrekingen in de netwerktoegang (bijv. internet) en storingen in het hoogspanningsnet (interferentie,storingen of een slechte kwaliteit van het netwerk).

Aanvullende voorwaarden

 • Na een reparatie of vervanging blijft de garantieperiode vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van kracht.
 • Bij reparatie of vervanging kan worden gebruik gemaakt van nieuwe of functioneel gelijkwaardige vervangende onderdelen.
 • In geval van defecten die niet onder de garantie vallen, zullen wij de garantiewerkzaamheden verrichten tegen vergoeding van de dan geldende tarieven.

Beperking van aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt zoals overeengekomen in de met jou gesloten overeenkomst. Deze garantie (reparatie of vervanging) vervangt elke andere wettelijke garantie of aansprakelijkheid en vormt jouw enige en uitsluitende rechtsmiddel. Voor zover sprake is van een consumentenkoop is deze garantie niet van invloed op de wettelijke rechten van consumenten waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.

Download Garantiekaart Benelux